ශුද්ධ බයිබලය කියවන්න

කිතුදන පුබුදුව

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත් අරණ

අප කිතුනු සංඝය FaceBook පිටුවේන්

Brescia Kithunu sangaya බ්‍රසියා කිතුණු සංගය මගින් සංවිධානය කරන ලද විවාහ පොරොන්දු අලුත් කිරීමේ පුජාවේ අවස්ථා කීපයක්Brescia Kithunu sangaya added 56 new photos to the album: බ්‍රසියා කිතුණු සංගය.27.01.2017 at 09:53 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 22 ඉරුදින පුජාව20.01.2017 at 08:04 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.16.12.2016 at 10:24 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 3 new photos.24.10.2016 at 11:03 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 50 new photos to the album: රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 2016.02.10.2016 at 08:26 pmLike
Brescia Kithunu sangaya pranzo della pace01.10.2016 at 10:48 amLike
Brescia Kithunu sangaya 25 ඉරුදින පුජාව23.09.2016 at 07:11 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 28 ඉරුදින පුජාව27.08.2016 at 09:12 amLike
Brescia Kithunu sangaya රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 201622.08.2016 at 06:35 pmLike
Brescia Kithunu sangaya රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 201614.07.2016 at 10:17 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 24 ඉරුදින පුජාව04.07.2016 at 12:46 amLike
Brescia Kithunu sangaya ඉරුදින පුජාව15.06.2016 at 10:37 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 30 new photos to the album: සාන්ත .අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ දිව්‍ය පුජාව 2016.12.06.2016 at 06:59 pmLike
Brescia Kithunu sangaya විමසිම් - රොඩ්නි මහතා 0039 329083620407.06.2016 at 01:13 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.04.06.2016 at 04:00 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 24 new photos to the album: Festa dei popoli brescia.03.06.2016 at 10:56 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 28 new photos to the album: Festa dei popoli Brescia 2016 S.Messa.29.05.2016 at 08:50 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 82 new photos to the album: ධර්මදුත ළමා සමාජයේ ස්ථිර සාමාජික පදක්කම් පිරිනැමිමේ උත්සවය.16.05.2016 at 09:42 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Rosamistica Fontanella23.04.2016 at 11:18 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 51 new photos to the album: එළිමහන් පාදනමස්කාරය 2016.27.03.2016 at 10:45 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.27.03.2016 at 07:49 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.17.03.2016 at 01:24 amLike
Brescia Kithunu sangaya එළිිමහන් පාදනාමස්කාරය 201617.03.2016 at 12:11 amLike
Brescia Kithunu sangaya R.I.P13.03.2016 at 09:12 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 21 new photos to the album: නත්තල් දිව්‍ය පුජාව 2015.25.12.2015 at 09:41 pmLike
Brescia Kithunu sangaya ධර්ම විවේකය 201516.12.2015 at 01:19 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 65 new photos to the album: සාම උදානය 14 (06/12/2015).13.12.2015 at 09:58 pmLike
Brescia Kithunu sangaya සාම උදානය 1403.12.2015 at 11:28 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.15.11.2015 at 04:54 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.27.10.2015 at 10:37 pmLike

අප කිතුනු සංඝය

ඔබ වෙත මෙම වෙබ් වියමන අප ආදරයෙන් පිළිගන්වන්නේ අප අත්දකින්නාවූ ජීවමාන වචනය වූ සමිඳාණන් වහන්සේව බෙදාගැනීමට ඇති පිපාසය නිමිත්තෙනි.

කියවන්න

දේව වචනය කියවන්නෝ – වචනයෙහි සාක්ෂිකාරයෝ වන්න!
මා බලවත් කරන දෙවි පියාණන්වහනසේ තුළ මට සියල්ල කල හැකි බව උන්වහන්සේගේ වචනයෙහි, පිලිප්පිවරුන්ගේ පොතේ 4:13
කියවන්න

සංඝයේ සේවාවන්

  • ජන සන්නිවේදන අංශය
  • ජන වන්දනා අංශය
  • පවුල් සේවා අංශය
  • අපෝස්තලික අංශය
  • ළමා අංශය
  • තරුණ අංශය
  • පුජා සංවිධාන කමිටුව
  • දූත සේවා මණ්ඩලය