ශුද්ධ බයිබලය කියවන්න

කිතුදන පුබුදුව

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත් අරණ

අප කිතුනු සංඝය

ඔබ වෙත මෙම වෙබ් වියමන අප ආදරයෙන් පිළිගන්වන්නේ අප අත්දකින්නාවූ ජීවමාන වචනය වූ සමිඳාණන් වහන්සේව බෙදාගැනීමට ඇති පිපාසය නිමිත්තෙනි.

කියවන්න

දේව වචනය කියවන්නෝ – වචනයෙහි සාක්ෂිකාරයෝ වන්න!
මා බලවත් කරන දෙවි පියාණන්වහනසේ තුළ මට සියල්ල කල හැකි බව උන්වහන්සේගේ වචනයෙහි, පිලිප්පිවරුන්ගේ පොතේ 4:13
කියවන්න

සංඝයේ සේවාවන්

  • ජන සන්නිවේදන අංශය
  • ජන වන්දනා අංශය
  • පවුල් සේවා අංශය
  • අපෝස්තලික අංශය
  • ළමා අංශය
  • තරුණ අංශය
  • පුජා සංවිධාන කමිටුව
  • දූත සේවා මණ්ඩලය