ශුද්ධ බයිබලය කියවන්න

කිතුදන පුබුදුව

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත් අරණ

අප කිතුනු සංඝය FaceBook පිටුවේන්

Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.18.05.2017 at 09:34 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 30 new photos to the album: ආලේලුයියා සෙනසුරාදා.16.04.2017 at 04:22 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 15 new photos to the album: මහා බහස්පතින්දා.16.04.2017 at 04:08 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 40 new photos to the album: එළිමහන් පාදනාමස්කාරය 2017.16.04.2017 at 03:15 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo to the album: එළිමහන් පාදනාමස්කාරය 2017.04.04.2017 at 09:03 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo to the album: 26 ඉරුදින පුජාව.23.02.2017 at 08:36 pmLike
Brescia Kithunu sangaya බ්‍රසියා කිතුණු සංගය මගින් සංවිධානය කරන ලද විවාහ පොරොන්දු අලුත් කිරීමේ පුජාවේ අවස්ථා කීපයක්Brescia Kithunu sangaya added 56 new photos to the album: බ්‍රසියා කිතුණු සංගය.27.01.2017 at 09:53 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 22 ඉරුදින පුජාව20.01.2017 at 08:04 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.16.12.2016 at 10:24 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 3 new photos.24.10.2016 at 11:03 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 50 new photos to the album: රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 2016.02.10.2016 at 08:26 pmLike
Brescia Kithunu sangaya pranzo della pace01.10.2016 at 10:48 amLike
Brescia Kithunu sangaya 25 ඉරුදින පුජාව23.09.2016 at 07:11 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 28 ඉරුදින පුජාව27.08.2016 at 09:12 amLike
Brescia Kithunu sangaya රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 201622.08.2016 at 06:35 pmLike
Brescia Kithunu sangaya රෝස කුසුම දේව මාතා මංගල්‍යය 201614.07.2016 at 10:17 pmLike
Brescia Kithunu sangaya 24 ඉරුදින පුජාව04.07.2016 at 12:46 amLike
Brescia Kithunu sangaya ඉරුදින පුජාව15.06.2016 at 10:37 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 30 new photos to the album: සාන්ත .අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ දිව්‍ය පුජාව 2016.12.06.2016 at 06:59 pmLike
Brescia Kithunu sangaya විමසිම් - රොඩ්නි මහතා 0039 329083620407.06.2016 at 01:13 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.04.06.2016 at 04:00 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 24 new photos to the album: Festa dei popoli brescia.03.06.2016 at 10:56 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 28 new photos to the album: Festa dei popoli Brescia 2016 S.Messa.29.05.2016 at 08:50 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 82 new photos to the album: ධර්මදුත ළමා සමාජයේ ස්ථිර සාමාජික පදක්කම් පිරිනැමිමේ උත්සවය.16.05.2016 at 09:42 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Rosamistica Fontanella23.04.2016 at 11:18 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added 51 new photos to the album: එළිමහන් පාදනමස්කාරය 2016.27.03.2016 at 10:45 pmLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.27.03.2016 at 07:49 amLike
Brescia Kithunu sangaya Brescia Kithunu sangaya added a new photo.17.03.2016 at 01:24 amLike
Brescia Kithunu sangaya එළිිමහන් පාදනාමස්කාරය 201617.03.2016 at 12:11 amLike
Brescia Kithunu sangaya R.I.P13.03.2016 at 09:12 amLike

අප කිතුනු සංඝය

ඔබ වෙත මෙම වෙබ් වියමන අප ආදරයෙන් පිළිගන්වන්නේ අප අත්දකින්නාවූ ජීවමාන වචනය වූ සමිඳාණන් වහන්සේව බෙදාගැනීමට ඇති පිපාසය නිමිත්තෙනි.

කියවන්න

දේව වචනය කියවන්නෝ – වචනයෙහි සාක්ෂිකාරයෝ වන්න!
මා බලවත් කරන දෙවි පියාණන්වහනසේ තුළ මට සියල්ල කල හැකි බව උන්වහන්සේගේ වචනයෙහි, පිලිප්පිවරුන්ගේ පොතේ 4:13
කියවන්න

සංඝයේ සේවාවන්

  • ජන සන්නිවේදන අංශය
  • ජන වන්දනා අංශය
  • පවුල් සේවා අංශය
  • අපෝස්තලික අංශය
  • ළමා අංශය
  • තරුණ අංශය
  • පුජා සංවිධාන කමිටුව
  • දූත සේවා මණ්ඩලය